Poniedziałek 

Nieczynne 

Wtorek

 08:30 – 16:00

Wolne wtorki:
24.10.2017
31.10.2017

23.01.2018
30.01.2018
06.02.2018

12.06.2018
19.06.2018
26.06.2018

 Środa

 08:30 – 16:00

 Czwartek

 08:30 – 16:00

 Piątek

 10:30 – 18:00

 Sobota

 09:00 – 16:00

 Niedziela

 Nieczynne

Pracujące niedziele
09:00 – 16:00:
22.10.2017
29.10.2017

21.01.2018
28.01.2018
04.02.2018

17.06.2018
24.06.2018
01.07.2018

biblioteka@swsm.pl
(032) 207 30 67
lokalizacja: pokój 245 (wysoki parter)

Z OSTATNIEJ CHWILI...

Regulamin Biblioteki Śląskiej Wyższej Szkoly Medycznej w Katowicach

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Biblioteka działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach z późniejszymi zmianami oraz statutu Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach.

2. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą następujących form działalności:

1) udostępnianie księgozbioru i baz komputerowych w czytelniach,

2) wypożyczanie na zewnątrz.

3. Udostępnianie zbiorów w czytelni oraz na zewnątrz jest bezpłatne.

4. Prawo korzystania z Biblioteki i czytelni SWSM posiadają studenci SWSM, nauczyciele
i pracownicy SWSM.

5. Warunkiem korzystania z jej zbiorów przez studentów jest okazanie aktualnej legitymacji studenckiej. Legitymacja ta jest jednocześnie kartą biblioteczną. W przypadku pracowników funkcję karty bibliotecznej spełnia dowód osobisty.

6. Wszelkie zmiany danych osobowych i teleadresowych należy zgłosić pracownikowi dziekanatu. Wszelka korespondencja kierowana na podany ostatnio adres traktowana będzie jako skutecznie doręczona.

7. Udostępnianie oraz wypożyczanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego Libra 2000.

8. Czytelnicy przed otrzymaniem dyplomu lub świadectwa odejścia z uczelni SWSM, zobowiązani są uregulować wszystkie zobowiązania wobec Biblioteki SWSM.

9. Osoby korzystające z biblioteki i czytelni zobowiązane są do zapoznania się z treścią regulaminu i przestrzegania jego postanowień. Rozstrzyganie kwestii spornych i wątpliwości interpretacyjnych należy do kompetencji kierownika Biblioteki.

10. Za obowiązujący stan wypożyczeń przyjmuje się stan zapisany w elektronicznym systemie bibliotecznym Libra 2000. System może dodatkowo generować dokumenty papierowe potwierdzające wypożyczenia i zwroty.

 

§ 2. Udostępnianie zbiorów w bibliotece

 

1. Udostępnianie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego Libra 2000 http://www.biblioteka.SWSM.pl - po podaniu loginu i hasła. Login: nazwisko imię, hasło:            nr PESEL bez ostatniej cyfry. Przed wypożyczeniem pozycji w bibliotece czytelnik jest zobowiązany do każdorazowego wyszukania i zamówienia pozycji książkowej

w systemie bibliotecznym.

2. Czytelnicy mogą wypożyczyć zamówione pozycje po okazaniu aktualnej karty bibliotecznej (legitymacji). Zgubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej uniemożliwia realizację wypożyczenia.

3. Termin wygaśnięcia zamówionej książki wynosi 1 dzień.

4. Limit wypożyczeń wynosi:

1) 3 książki i 1 czasopismo na okres 2 tygodni,

2) 3 książki i 2 czasopisma na okres 1 miesiąca dla niepełnosprawnych studentów SWSM.

5. Biblioteka SWSM może z ważnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.

6. W razie niedotrzymania terminu zwrotu, użytkownikowi zostaje zablokowana możliwość zamawiania pozycji. Za nie zwrócenie pozycji w określonym terminie naliczane są kary pieniężne. W przypadku przedłużającego się nieuregulowania zobowiązań, Biblioteka SWSM zastrzega sobie prawo wystąpienia na drogę postępowania windykacyjnego

i sądowego. Koszty postępowania ponosi użytkownik.

7. Opłaty za zwłokę obowiązują również pracowników SWSM.

8. Nie wypożycza się na zewnątrz: pozycji książkowych z czytelni, numerów czasopism bieżących, baz danych na płytach CD i DVD, prac dyplomowych, dzieł cennych

i rzadkich.

9. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia pozycji czytelnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty lub jej odkupienia.

 

§ 3. Udostępnianie zbiorów w czytelni

 

1. Z egzemplarzy czytelnianych można korzystać wyłącznie na miejscu.

2. Korzystających z czytelni obowiązuje:

1) przedłożenie pracownikowi biblioteki aktualnej karty bibliotecznej (legitymacji),

2) wpisanie swoich danych do zeszytu czytelni,

3) przestrzeganie ciszy,

4) stosowanie się do wskazówek pracownika biblioteki.

3. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić pobrane materiały.


§ 4. Poszanowanie i zabezpieczenie zbiorów

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów Biblioteki SWSM. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z nieoddania, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.

3. W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia książki czytelnik zobowiązany jest:

1) odkupić i zwrócić inny egzemplarz tej samej książki pochodzący z tego samego lub nowszego wydania i znajdujący się w dobrym stanie,

2) uiścić opłatę w wysokości ceny inwentarzowej powiększonej o 30 zł,

3) przekazać bibliotece inną książkę, nie mniejszej wartości i znajdującą się w dobrym stanie po wcześniejszym uzgodnieniu tego z kierownikiem Biblioteki.

4. Za nie zwrócenie, uszkodzenie lub zniszczenie książki szczególnie cennej lub trudnej do nabycia, wysokość odszkodowania ustala kierownik Biblioteki. Stopień zużycia książki nie ma wpływu na zmniejszenie wysokości odszkodowania.

5. W pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje cisza, zakaz wnoszenia oraz spożywania posiłków
i napojów.

 

§ 5. Kary i opłaty

 

1. Cennik zatwierdza Rektor na wniosek kierownika Biblioteki.

1) Opłata za przetrzymanie książki i czasopisma za każdy dzień ponad wyznaczony termin zwrotu 0,50 zł.

2. W razie przekroczenia terminu zwrotu książki naliczana jest kara od każdego kolejnego dnia przekraczającego datę zwrotu w/g cennika.

 

§ 6. Korzystanie ze sprzętu komputerowego

 

1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu jest nieodpłatne.

2. Z komputerów znajdujących się w Czytelni mogą korzystać wszyscy studenci oraz
pracownicy SWSM.

3. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania sprzętu komputerowego Biblioteki SWSM. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.

4. Na komputerach obowiązuje zakaz instalowania programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.

5. Podczas pracy przy komputerze obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

 

§ 7. Przepisy końcowe


1. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu mogą być czasowo lub na stałe pozbawione prawa do korzystania z usług Biblioteki.

2. Skargi i wnioski można składać u kierownika Biblioteki SWSM.

3. W czasie gdy skład personalny Biblioteki SWSM jest jednoosobowy funkcję kierownika Biblioteki pełni bibliotekarz.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 26.11.2008 r.

5. Aktualizacja regulaminu 02.11.2016 r.